Yetki, Görev ve Sorumluluklar

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1. Yetkileri
Başkanlığımız;
a) Başkanlığına ilişkin görevlerin, Rektörlükçe uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbir alma, uygulama yetkisini,
b) Görevlerin daha sağlıklı, süratli ve verimli olarak yürütülmesi için ihtiyaç duyacağı yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Genel Sekretere önerilerde bulunma yetkisini,
c) Başkanlığa bağlı personele yarım güne kadar mazaret izni verme, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme, takdirname, ödül, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Genel Sekretere önerilerde bulunma yetkisini,
d) İhtiyaç duyduğu konularda yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Genel Sekretere önerilerde bulunma yetkisini,
e) Personeline disiplin yönetmeliğinde öngörülen disiplin cezalarını önerme yetkisini,
yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda kullanmaktadır.
 
2.Görevleri
01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanun ile kurulan üniversitemizin, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ nin 26. maddesine göre idari teşkilat yapısında yer alan Başkanlığımızın görevleri; aynı Kararnamenin 28. Maddesinde;
“a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,
b)Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek,”
şeklinde tanımlanmıştır.
Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmaya çalışan Başkanlığımızın görev alanı içinde, üniversitemizin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli her türlü yapı, tesis, bakım, onarım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işleri geniş bir yer tutmaktadır.
Bu bağlamda;
-Üniversitemizin yıllık yatırım programının hazırlanmasında katkı sağlamak,
-Üniversitemizin, kendi görev tanımı çerçevesinde, önceliklerini ve ihtiyaçlarını tespit ederek üst makamlara bildirmek,
-Üniversitemizin yatırım programına yönelik olarak yatırım bütçesinin hazırlanması çalışmalarına katılmak,
-İhtiyaçlara göre projeler arasında ödenek aktarımının yapılmasını sağlamak,
- Mali yıl içinde yatırımların ve ihalelerin kesin hesaplarını yürütmek,
- Yatırım programında yer alan ihalesi yapılacak işlerle, diğer lokal işlerin avan projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, bu kapsamda üst yapı ile birlikte, ihalesi yapılacak işlerin yaklaşık maliyetlerini hesaplamak,
- İhale işlem dosyalarını hazırlayarak, ihaleleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
- İhalesi yapılan işlerin kontrol ve denetimini yapmak, hak edişlerini düzenlemek, bitenleri teslim almak, kabul işlemleri tamamlanmış olan bina ve tesisleri ilgili birimin hizmetine sunmak,
- Merkezi ısıtma-soğutma havalandırma ile yol, su, elektrik, arıtma, kanalizasyon gibi alt yapı tesislerinin projelendirilmesi hizmetlerini yürütmek,
- Mevcut binaların, ödenek dahilinde bakım, onarım ve tadilat işlerini gerçekleştirmek,
- Yerleşkelerin su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme ihtiyaçlarının kesintisiz olarak giderilmesine yönelik çalışmaları yürütmek,
- Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, elektrik, jeneratör, havalandırma sistemleri gibi tesislerin bakım ve onarımını yapmak ya da yaptırmak,
- Üniversitemizin ihtiyacı olan makine teçhizat alımları ile ilgili teknik şartnameleri düzenlemek,
- İhale ve kabul komisyonları oluşturmak,
- Talep edilmesi halinde diğer birimlerin ihale komisyonlarına özellikle yapım işlerinde dairemizi temsilen teknik eleman görevlendirmek,
- Üniversite kampüsüne ait arazilerin kamulaştırma çalışmalarını yürütmek,
- Kampüs peyzaj planlarını hazırlayıp zemine uygulamak,
- İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu çalışmaları ile kampus alanına ait nazım imar planı ve uygulama imar planlarını yaptırmak,
- Kampüs alanının kentsel tasarım ve peyzaj projesini hazırlamak,
- Arazinin hâlihazır haritalarını yaptırmak,
- Gelişim planı doğrultusunda yapılması planlanan bina ve tesislerin projelerini yapmak ve fizibilitelerini hazırlamak,
- Üniversitemizin özel bütçesinden ve bütçe dışı kaynaklarından yapılacak yatırımlara ait projelerin en rasyonel, en ekonomik ve en güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak,
Başkanlığımızın görevleri arasında yer almaktadır.
Özetlemek gerekirse, Başkanlığımızın faaliyet alanı; üniversitemiz hizmetindeki her türlü mekân ile ortamlara yönelik olarak projelerin planlamasından, yapımına kadar her türlü iş ve işlemleri kapsamaktadır.
 
Planlama:
Gelişme büyüme stratejileri ve politikaları ile üniversitemiz programları çerçevesinde yapım, bakım, onarım ve geliştirme politika ve stratejilerini belirleme çalışmalarının yapılması, proje ve yapım fizibilitelerinin hazırlanması.
Projelendirme:
Gerekli hallerde belirlenmiş ihtiyaçlar doğrultusunda kamulaştırma yapılarak alanların belirlenmiş planlara uygun olarak yapı, çevre ve diğer projelerinin hazırlanması.
Yapım:
Bina, ısı tesisi, sosyal alanların inşaatlarının projelerine uygun olarak yapılması, çevre düzenlemesinin bulunduğu yöreye göre pozitif yönlerinin düşünülerek tatbik edilmesi.
Bakım-Onarım:
Mevcut yapıların hizmeti aksatmaması için, ihtiyaç duyulan bakım onarımlarının yapılması veya yaptırılması ile teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak geliştirilmesi.
Mali Hizmetler:
Yıllık yatırım programının hazırlanması ile mali plan doğrultusunda yatırım planlarına uygun olarak gerekli bütçenin belirlenmesi çalışmalarına katılmak ve olası sorunların çözüm süreçlerine yönelik tedbirlerin üretilmelerine katkı sağlanması.
Danışmanlık Hizmetleri:
Şartname hazırlanması ve birim fiyat belirlenmesi ile kamu tüzel ve gerçek kişilerin mevzuat hükümlerinin el verdiği çerçevede teknik alandaki konularda destek faaliyetlerinde yer alınması.
 
İç Denetim Hizmetleri:
Birim içerisinde yürütülen mali ve teknik konular ile uygulama ve yapım işlerinin kontrol edilerek, kaynak israfının önlenerek aksaklıkların giderilmesi, mevcut imkânların en iyi şekilde kullanılmasını sağlayacak tedbir ve uygulamaların belirlenmesi.
 
3.Sorumluluklar
Başkanlığımız, üniversitemizin yetkili makamlarınca kendisine verilen talimatları anayasa, kanun, yönetmelik, tebliğ gibi yürürlükteki mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden sorumludur.